Neidio i'r prif gynnwy

Blog Menywod mewn Seiber

Nôl ym mis Chwefror, cyhoeddom flog ‘Seiber: Cynllunio heddiw ar gyfer dyfodol llewyrchus’ ar ein blog Digidol a Data er mwyn rhoi gwybod ichi am y gwaith o ddatblygu Cynllun Gweithredu Seiber i Gymru.

Mae CyberUK yn cael ei gynnal yr wythnos hon, sef digwyddiad seiberddiogelwch blaenllaw y DU a gynhaliwyd gennym ni yma yng Nghymru y llynedd. Mae gan Gymru amryw o gryfderau mewn perthynas â seiber, ac un ohonynt yw ein cysylltiadau a’n clystyrau agos sy’n annog amrywiaeth ar draws y sector.

Fe wnaethom wahodd Clare Johnson, o Glwstwr Seiber Menywod yng Nghymru, i ysgrifennu blog am amrywiaeth yn y sector seiber.

Darllenwch mwy

Cymru yng Nghanada – Blwyddyn i’w Chofio

Dros y flwyddyn ddiwethaf rydym wedi bod yn tynnu sylw at y gorau o Gymru ar draws Canada! Wrth i flwyddyn Cymru yng Nghanada ddod i ben rydym yn edrych yn ôl ar y cyfan rydym wedi’i gyflawni dros y flwyddyn ddiwethaf!

Rydym wedi cyflawni dros 70 o weithgareddau ar draws saith talaith o amgylch Canada, gan godi proffil Cymru ar draws yr Iwerydd ac ennyn diddordeb miliynau o bobl ar hyd y daith. Rydym wedi ysbrydoli, addysgu a chreu cyfleoedd newydd i Gymru a Chanada gydweithio.

Dyma rai o’n huchafbwyntiau:

Rydym wedi cynnal gweithgareddau sy’n tynnu sylw at y celfyddydau a diwylliant, masnach a buddsoddiad, gwyddoniaeth ac ymchwil, y byd academaidd, twristiaeth, diplomyddiaeth chwaraeon a’n hymrwymiad ar y cyd i gynaliadwyedd a dyfodol gwyrddach.

Gwnaethom fynychu a chynrychioli Cymru yn COP15 yn Montreal, lansio trydydd galwad ar y cyd Cymru-Quebec am gynigion, meithrin cysylltiadau newydd o ran llesiant a datblygu cynaliadwy trwy ymweliad Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol â Chanada a gwnaethom gynnal nifer o gyfarfodydd ar lefel uchel gyda’r llywodraeth. 

Lansiwyd gennym gyfres podlediadau SoftPowerCymru sy’n archwilio pŵer chwaraeon o ran meithrin cysylltiadau rhwng gwledydd, gwnaethom groesawu busnesau lleol, gwleidyddion a chysylltiadau eraill yng ngêm Rygbi Menywod Cymru yn erbyn Canada yn Halifax, Nova Scotia a gwnaethom gefnogi partïon gwylio gemau Cwpan y Byd gyda Chymry alltud yn Vancouver, Calgary, Toronto, Ottawa a Halifax.

Gwnaethom gludo dros 2,000 o ymwelwyr i Gymru drwy ddyfais realiti rhithwir yn ein digwyddiad ‘Doors Open Ottawa’, dathlu a hyrwyddo Cerddoriaeth o Gymru yn y Breakout West Festival, M for Montreal a chefnogi taith Côr Cymry Gogledd America yn Alberta, a chyflwyno’r ffilm ‘Donna’ yn Capital Pride.

…a llawer iawn mwy wrth gwrs!

Yr hyn rydym wedi’i ddysgu eleni yw fod gan ein dwy wlad fwy yn gyffredin nag a ragwelwyd. Yn ystod blwyddyn Cymru yng Nghanada rydym wedi datblygu ac atgyfnerthu ein perthynas gyda Chanada ac wedi creu gwaddol a fydd yn parhau am flynyddoedd i ddod.

Mae hi bellach yn amser i drosglwyddo’r awenau i Cymru yn Ffrainc 2023. Edrychwch ar eu tudalen ar Twitter i wybod mwy.  

Os oes gennych ddiddordeb mewn clywed mwy neu gyfrannu at atgyfnerthu’r cysylltiadau rhwng Cymru a Chanada anfonwch e-bost at WalesinCanada@gov.wales.

Read this page in English.

Gweithio mewn partneriaeth i Rymuso Menywod Uganda a Lesotho

A hithau’n Ddiwrnod Rhyngwladol y Menywod, hoffem rannu gyda chi’r gwaith mae Hwb Cymru Affrica wedi bod yn ei wneud i rymuso menywod yn Uganda a Lesotho. Fel cenedl sy’n gyfrifol yn fyd-eang, rydym yn falch o gefnogi’r rhaglen rymuso rhywedd hon a rhannu ein gweledigaeth ar gyfer cydraddoldeb rhyw ledled y byd.

Dyma Beth Kidd, Uwch Reolwr Cymorth Datblygu yn Hwb Cymru Affrica, yn esbonio fwy…

Darllenwch mwy

Rhaid inni wneud rhagor i sicrhau bod casineb yn hen hanes

Yn ystod Mis Hanes LHDTC+, rydyn ni’n myfyrio ar ba mor bell rydyn ni wedi dod yn yr ymdrech dros hawliau LHDTC+ ac rydyn ni’n dathlu bywydau’r gweithredwyr a’r cynghreiriaid LHDTC+ a ddaeth o’n blaenau ni.

Rydyn ni’n gwybod na allwn ni laesu dwylo. Yn anffodus, rydyn ni’n byw mewn oes lle y gall deimlo fel ein bod mewn perygl o golli ein hawliau. Fel pobl LHDTC+, rydyn ni i gyd, yn rhy aml, yn parhau i wynebu gwahaniaethu ac aflonyddu.

Darllenwch mwy

Ein Chwe Phrif Nod ar gyfer ‘Cymru sy’n Falch o’r Mislif’

Un o fy mlaenoriaethau fel y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol yw creu ‘Cymru sy’n falch o’r mislif’. Yr wythnos hon, fe wnaethom lansio ein cynllun ‘Cymru sy’n Falch o’r Mislif’, sy’n ymwneud â newid y diwylliant o ran y mislif.  

Ni ddylai neb deimlo cywilydd neu swildod am y mislif, ac ni ddylai neb fod o dan anfantais o’i herwydd. Ein gweledigaeth yw dileu tlodi mislif a rhoi diwedd ar bob stigma sy’n gysylltiedig ag ef.

Darllenwch fwy i ddysgu am ein prif nodau ar gyfer ‘Cymru sy’n Falch o’r Mislif’… 

Darllenwch mwy

Saith cwestiwn am derfynau cyflymder diofyn 20mya newydd Cymru

Ni oedd y wlad gyntaf yn y DU i basio deddfwriaeth i ostwng y terfyn cyflymder cenedlaethol diofyn ar ffyrdd preswyl a strydoedd prysur i gerddwyr o 30mya i 20mya pan bleidleisiodd y Senedd o blaid hynny ym mis Gorffennaf eleni. Mae’r gwaith bellach yn mynd rhagddo i sicrhau bod Cymru’n barod am y newid yma, wrth i’r terfynau dechrau newid o fis Medi nesaf.

Darllenwch mwy